Algemene voorwaarden 04-02-2022

per 04-02-2022

Definities

Partybussen: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet.
Derden: Alle partijen die verbonden zijn aan Partybussen door middel van enige vorm van overeenkomst.
Vervoersovereenkomst: De overeenkomst die Partybussen afsluit met de vervoerder.
Vervoerder: De busonderneming die de busreis uitvoert.
Opdrachtgever:
a. Derden zijn de opdrachtgevers van Partybussen.
b. Partybussen is de opdrachtgever van de vervoerder.
Reisovereenkomst: De overeenkomst tussen Partybussen en derden die via Partybussen.nl een busreis boeken. Partybussen verbindt zich tot het verschaffen van de door Partybussen aangeboden busreis.
Busreis: Met busreis wordt in deze algemene voorwaarden zowel een busreis als een arrangement bedoeld.
Open busreis: Er is in deze sprake van een open busreis wanneer de busreis gepubliceerd wordt op de website, de reisinformatie publiekelijk zichtbaar is en er via de website bustickets gekocht kunnen worden. Partybussen organiseert de busreis, of er is sprake van een overeenkomst tussen Partybussen en een reisorganisator.
Reisorganisator: Een derde die via Partybussen een open of gesloten busreis organiseert.
Reiziger: De persoon die deelneemt aan een open of gesloten busreis.
Deze zijn op te delen in:
a. Hoofdboeker: De persoon die zichzelf en eventueel de groep waarmee hij/zij reist heeft ingeboekt voor plaatsen in een open busreis door bustickets te kopen via Partybussen.
b. Medereiziger:
b1: In het geval van een open busreis is de medereiziger de persoon voor wie een busticket is gekocht via Partybussen door de hoofdboeker.
b2: In het geval van een gesloten busreis is de medereiziger de persoon welke deelneemt of deel zal gaan nemen aan deze gesloten busreis.
Misdraging: Alle vormen van vandalisme, geweld of andersoortig gedrag strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht of enig andere vorm van wet- en regelgeving.
Aanbetaling: Een deelbetaling van het totale bedrag bij aankoop van één of meer bus- en of toegangstickets.

Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand:
1.1a: Na de aankoop van het busticket in het geval van een open busreis.
1.2 De reisorganisator of reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 Koper dient voor het bevestigen van de reservering goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken.
1.4 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Op de bus- en combitickets is het bepaalde artikel 6:230p sub e BW is van toepassing.
1.5 Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
1.6 Partybussen is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
1.7 de werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.
1.8 Koper verklaart dat alle passagiers in de reservering akkoord gaan met de coronaregels die gelden voor busreizen. Deze regels staan hier vermeld: https://www.partybussen.test/coronaregels

Artikel 2: Combitickets

2.1 Bij een aanbieding van een ticket voor een festival via Partybussen zijn deze alleen te koop in combinatie met een busticket voor een busreis via Partybussen naar ditzelfde festival.
2.2 Het ticket voor het festival zal enkele dagen voor aanvang van het festival in per email worden aangeleverd. Dit kan door zowel Partybussen als de festivalorganisator worden aangeleverd.
2.3 Annulering van een busreis heeft geen gevolgen voor de levering van een festivalticket door of Partybussen of Festivalorganisator.
2.4 In geval van overmacht is Partybussen niet verplicht tot restitutie, met uitzondering van reserveringen waarbij een aanbetaling is gedaan.
2.5 In het geval Partybussen verplicht is tot restitutie zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij Partybussen bekende rekeningnummer van de hoofdboeker.
2.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor het entreeticket, of in het geval er een aanbetaling is gedaan, houdt het verschuldigde bedrag in de aanbetaling en de eventuele restbetaling die voor het entreeticket is betaald.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen op Partybussen.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling

4.1 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een open busreis vooraf aan Partybussen door middel van een door Partybussen aangeven betaalmiddel.
4.2 Indien van toepassing betaalt de reiziger een door Partybussen bepaald deel van zijn/haar busticket of combiticket als aanbetaling door middel van een door Partybussen aangegeven betaalmiddel.
4.3 Indien van toepassing betaalt de reiziger een door Partybussen bepaald deel van zijn/haar busticket of combiticket als restbetaling door middel van een door Partybussen aangegeven betaalmiddel op het door Partybussen aangeven tijdstip.

Artikel 5: Annulering door Partybussen

5.1 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn annulering van festival door derden, weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen en noodtoestanden. In geval van overmacht is Partybussen niet verplicht tot restitutie, met uitzondering van reserveringen waarbij een aanbetaling is gedaan.
5.2 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege geringe deelname.
5.3 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren wanneer een reisorganisator annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.
5.4 In het geval van de annulering van een open busreis door Partybussen vanwege geringe deelname zullen de reisorganisator en de reizigers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.
5.5 In het geval Partybussen verplicht is tot restitutie zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij Partybussen bekende rekeningnummer van de hoofdboeker. Alleen in het geval van een ernstige tekortkoming van Partybussen of wanneer de reis geen doorgang vindt zal Partybussen overgaan tot restitutie.
5.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis, of in het geval er een aanbetaling is gedaan, houdt het verschuldigde bedrag in de aanbetaling en de eventuele restbetaling die voor de busreis is betaald.
5.7 De reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.
5.8 In het geval van de annulering van een open busreis door Partybussen vanwege geringe deelname kan Partybussen een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie.

Artikel 6: Annulering door reisorganisator en/of hoofdboeker

6.1 Reisorganisator zal na annulering een reiziger aanwijzen die de rol van reisorganisator over wil nemen.
6.2 Indien de reisorganisator geen nieuwe reisorganisator kan vinden voor de open busreis, behoudt Partybussen zich het recht voor de busreis te annuleren. De afhandeling van deze annulering zal voor reiziger plaatsvinden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6.3 Hoofdboeker blijft aansprakelijk voor zijn/haar medereizigers.

Artikel 7: Annulering door reiziger

7.1 Het is direct na aankoop in beginsel niet meer mogelijk voor de reiziger om kosteloos te annuleren: Partybussen biedt in beginsel geen restitutie aan. Zie in dit kader ook art. 9 (Herroepingsrecht). Alleen in het geval van een ernstige tekortkoming van Partybussen of wanneer de reis geen doorgang vindt zal Partybussen overgaan tot restitutie.
7.2 Het is mogelijk om het ticket om iemands anders naam te zetten.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Partybussen is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Partybussen Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. Consumenten hebben het recht om een overeenkomst te ontbinden indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd gedurende een lopende overeenkomst.
8.2 Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.
8.3 Door Partybussen ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijke verschil zal de reiziger hierover geïnformeerd worden.
8.4 De artikelen 8.2 t/m 8.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.
8.5 Partybussen behoudt ten allen tijde het recht twee of meerdere open busreizen te combineren tot één open busreis.
8.6 Bij het combineren van twee of meerdere open busreizen tot één open busreis zoals genoemd in artikel 8.5 kan Partybussen een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie.
8.7 De gemaakte keuze bij een overplaatsingsvoorstel is bindend.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 Omdat onze dienstverlening ziet op georganiseerde busreizen waarbij op moment van het aangaan van de overeenkomst de datum en het tijdstip van de busreis reeds bekend is, is het herroepingsrecht uitgesloten (artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 10: Reisorganisator

10.1 Elke open busreis georganiseerd via Partybussen dient minimaal één reisorganisator te hebben.
10.2 Iedere reisorganisator gaat akkoord met de volgende verantwoordelijkheden bij het organiseren van een busreis:
10.2.1 Reisorganisator dient toezicht te houden bij de uitvoering van de busreis.
10.2.2 Reisorganisator heeft bij het misdragen van één of meer reiziger(s) tijdens de busreis de plicht deze misdragingen te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Partybussen.
10.2.3 Reisorganisator dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
10.3 Mocht de reisorganisator niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
10.4 Mocht de reisorganisator wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 9.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
10.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 10.2 t/m 10.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.
10.6 De reisorganisator heeft tevens een meldingsplicht aan Partybussen tegenover de buschauffeur, mocht deze zich misdragen en/of aanwijsbaar niet houden aan de gemaakte afspraken.
10.7 De meldingsplicht zoals genoemd in artikel 10.6 dient uitgevoerd te worden binnen 48 uur na het moment van constatering.
10.8 De reisorganisator gaat bij organiseren van een open busreis akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
10.8.1 De busreis wordt openbaar gepubliceerd op de website van Partybussen, met als doel het reclame maken voor de busreis om meer reizigers te krijgen.
10.8.2 De reisorganisator krijgt een beloning voor het aantrekken van meer reizigers voor zijn/haar busreis. Deze beloning wordt berekend zoals op de website van Partybussen onder http://www.partybussen.nl/ staat uitgelegd.

Artikel 11: Hoofdboeker

11.1 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met volgende voorwaarde:
11.1.1 Reisorganisator wordt mogelijk door Partybussen op de hoogte gesteld van de aanmeldingen van hoofdboeker door middel van een reizigerslijst en eventuele andere vormen van communicatie.
11.2 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
1.2.1 Hoofdboeker dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de busreis.
11.2.2 Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze misdragingen ten minste te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Partybussen.
11.2.3 Hoofboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
11.3 Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 11.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
11.4 Mocht de hoofdboeker wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 11.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 11.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
11.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 11.2 t/m 11.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Partybussen is beperkt tot de vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Partybussen uit te keren bedrag.
12.2 Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Partybussen voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Partybussen.
In geval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:
12.3 Partybussen is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Partybussen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Partybussen.
12.4 Indien Partybussen in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Partybussen beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Partybussen uitkeert.
12.5 Onder directe schade wordt verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Partybussen aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever vrijwaart Partybussen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Partybussen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Partybussen vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
12.7 Partybussen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
12.8 Partybussen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Partybussen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Opdrachtgever deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 13: Reizigerslijst

13.1 De chauffeur van een open busreis zal de reizigerslijst controleren.
13.2 De reizigerslijst wordt tevens gepubliceerd in het account van de reisorganisator.

Artikel 14: Drinkenswaren en etenswaren

14.1 Het is voor reizigers niet toegestaan het volgende mee te nemen:
14.1.1- etenswaren die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen
14.2 Het is voor reizigers van een touringcar toegestaan het volgende mee te nemen:
14.2.1 Drinkenswaren, maximaal twee consumpties (uitgesloten is glaswerk) per persoon.

Artikel 15: Klachten

15.1 Klachten over Partybussen, de vervoerder of medereiziger(s) kunnen per email worden ingediend bij Partybussen via het email adres klantenservice@partybussen.nl
15.2 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de busrit ingediend te zijn om beoordeeld te worden.
15.3 Partybussen streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht per email reageren.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 De overeenkomsten gesloten tussen Partybussen en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht.
16.2 Alle geschillen die alleen door middel van een rechterlijke uitspraak beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin Partybussen gevestigd is.

Artikel 17: Reparatieclause nietigheden

17.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
17.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in artikel 17.1, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
17.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.

Artikel 18: Privacy en gebruik klant-/persoonsgegevens

18.1 Partybussen kan de verzamelde persoonsgegevens delen op grond van een gesloten overeenkomst waarvoor de verwerking een noodzakelijke handeling is voor de uitvoering van de overeenkomst. Partybussen verwerkt deze gegevens met de grootste zorg en hetgeen beschreven is in het privacybeleid.

Artikel 19: Persoonlijke eigendommen

19.1 Partybussen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het kwijtraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.

', 'created_at' => '2022-01-31 12:38:13', 'updated_at' => '2022-01-31 12:40:14', 'deleted_at' => NULL, ), 1 => array ( 'id' => 2, 'document_type' => 'privacy-policy', 'valid_from' => '2022-01-01 00:00:00', 'content' => '

Dit is de Privacy Policy van Partybussen (hierna te noemen “Partybussen”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Proveniersstraat 54b, Rotterdam. Partybussen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59797908. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.partybussen.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. E-mailadres
 2. Naam
 3. Telefoonnummer
 4. Adres
 5. IP-adres
 6. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Partybussen account
 7. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
 8. Communicatie tussen Partybussen en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics en Hotjar. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Hotjar installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden gegevens over uw surfgedrag op onze website gedeeld met Hotjar. Wij delen alleen gegevens met Hotjar die wij op basis van de AVG mogen delen met Hotjar. U kunt volledig voorkomen dat Hotjar u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Partybussen gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:
Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt udeze toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Overige diensten

Trengo: Trengo levert functionaliteit voor klantenservice, zoals emails en chatgesprekken. Deze chatgesprekken hebben alleen als doeleinde om gestelde vragen te beantwoorden, niet-sales gerelateerde content en benadering in te zetten.

Facebook: Partybussen gebruikt technologie van Facebook voor het analyseren en optimaliseren van marketingcampagnes. Zo kunnen we u op Facebook en Instagram relevante boodschappen tonen en zetten we onze marketingbudgetten zo efficiënt mogelijk in. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina bezoeken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;
 2. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
 4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
 5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.
 7. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.
 8. De bezoeker na aankoop van een busreis te identificeren en toegang teverlenen tot de bus

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Combitickets

Voor het organiseren van combitickets maken wij duidelijke afspraken met festivals, partners en overige partijen. Dit leggen we vast in overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten. In het kader van de gesloten overeenkomsten, zijn we dan ook verplicht om in sommige gevallen informatie te delen. Hierbij kunt u denken aan busreizen georganiseerd door Partybussen, maar de festivaltickets door de festivalorganisator geleverd worden. Wij delen uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres en NAW gegevens met de festivalorganisator zodat zij de festivaltickets kunnen opsturen. We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar delen met partijen zonder hierover duidelijke afspraken te maken.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Partybussen, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Partybussen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Partybussen kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e- mails tussen u en Partybussen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Partybussen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met privacy@partybussen.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Partybussen door een e-mail te sturen naar privacy@partybussen.nl of een brief sturen aan:
Partybussen
Proveniersstraat 54b
3033CM Rotterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@partybussen.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@partybussen.nl.

Wijzigingen

Partybussen kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Partybussen door een e-mail te sturen naar privacy@partybussen.nl.