Algemene voorwaarden 03-03-2020

per 03-03-2020

Definities

Partybussen: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet.
Derden: Alle partijen die verbonden zijn aan Partybussen door middel van enige vorm van overeenkomst.
Vervoersovereenkomst: De overeenkomst die Partybussen afsluit met de vervoerder.
Vervoerder: De busonderneming die de busreis uitvoert.
Opdrachtgever:
a. Derden zijn de opdrachtgevers van Partybussen.
b. Partybussen is de opdrachtgever van de vervoerder.
Reisovereenkomst: De overeenkomst tussen Partybussen en derden die via Partybussen.nl een busreis boeken. Partybussen verbindt zich tot het verschaffen van de door Partybussen aangeboden busreis.
Busreis: Met busreis wordt in deze algemene voorwaarden zowel een busreis als een arrangement bedoeld.
Open busreis: Er is in deze sprake van een open busreis wanneer de busreis gepubliceerd wordt op de website, de reisinformatie publiekelijk zichtbaar is en er via de website bustickets gekocht kunnen worden. Partybussen organiseert de busreis, of er is sprake van een overeenkomst tussen Partybussen en een reisorganisator.
Reisorganisator:  Een derde die via Partybussen een open of gesloten busreis organiseert.
Reiziger: De persoon die deelneemt aan een open of gesloten busreis.
Deze zijn op te delen in:
a. Hoofdboeker: De persoon die zichzelf en eventueel de groep waarmee hij/zij reist heeft ingeboekt voor plaatsen in een open busreis door bustickets te kopen via Partybussen.
b. Medereiziger:
b1: In het geval van een open busreis is de medereiziger de persoon voor wie een busticket is gekocht via Partybussen door de hoofdboeker.
b2: In het geval van een gesloten busreis is de medereiziger de persoon welke deelneemt of deel zal gaan nemen aan deze gesloten busreis.
Misdraging: Alle vormen van vandalisme, geweld of andersoortig gedrag strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht of enig andere vorm van wet- en regelgeving.

Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand:
1.1a: Na de aankoop van het busticket in het geval van een open busreis.
1.2 De reisorganisator of reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 Koper dient voor het bevestigen van de reservering goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken.
1.4 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Op de bus- en combitickets is het bepaalde artikel 6:230p sub e BW is van toepassing.
1.5 Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

Artikel 2: Combitickets

2.1 Bij een aanbieding van een ticket voor een festival via Partybussen zijn deze alleen te koop in combinatie met een busticket voor een busreis via Partybussen naar ditzelfde festival.
2.2 Het ticket voor het festival zal enkele dagen voor aanvang van het festival in per email worden aangeleverd. Dit kan door zowel Partybussen als de festivalorganisator worden aangeleverd.
2.3 De annuleringsregelingen uit artikel 7 zijn niet van toepassing op het ticket voor een festival.
2.4 Annulering van een busreis heeft geen gevolgen voor de levering van een festivalticket door of Partybussen of Festivalorganisator.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen op Partybussen.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling

4.1 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een open busreis vooraf aan Partybussen door middel van een door Partybussen aangeven betaalmiddel.

Artikel 5: Annulering door Partybussen

5.1 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn annulering van festival door derden, weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen en noodtoestanden. In geval van overmacht is Partybussen niet verplicht tot restitutie.
5.2 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege geringe deelname.
5.3 Partybussen behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren wanneer een reisorganisator annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.
5.4 In het geval van de annulering van een open busreis door Partybussen vanwege geringe deelname zullen de reisorganisator en de reizigers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.
5.5 In het geval Partybussen verplicht is tot restitutie zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij Partybussen bekende rekeningnummer van de organisator en reiziger(s).
5.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis.
5.7 De reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.
5.8 In het geval van de annulering van een open busreis door Partybussen vanwege geringe deelname kan Partybussen een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie. Als de hoofdboeker niet akkoord gaat met het overplaatsingsvoorstel zal de resulterende annulering behandeld worden zoals in artikel 5. Als de hoofdboeker wel akkoord gaat met het overplaatsingsvoorstel zullen eventuele annuleringen die daarna door de reiziger worden gedaan behandeld worden zoals in artikel 7.

Artikel 6: Annulering door reisorganisator en/of hoofdboeker

6.1 Bij annulering van zijn/haar busticket door de reisorganisator van een open busreis, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7 benoemde regeling.
6.2 Reisorganisator zal na ontvangst van de in artikel 7.1 benoemde annulering een reiziger aanwijzen die de rol van reisorganisator over wil nemen.
6.3 Indien de reisorganisator geen nieuwe reisorganisator kan vinden voor de open busreis, behoudt Partybussen zich het recht voor de busreis te annuleren. De afhandeling van deze annulering zal voor reiziger plaatsvinden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6.4 Bij annulering van zijn/haar busticket door een hoofdboeker, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7.3 benoemde regeling.
6.5 Hoofdboeker blijft aansprakelijk voor zijn/haar medereizigers.

Artikel 7: Annulering door reiziger

7.1 In het geval van annulering door de reiziger zal Partybussen enkele werkdagen het verschuldigde bedrag terugstorten op het bij Partybussen bekende rekeningnummer van de reiziger.
7.2 Het verschuldigde bedrag is het betaalde bedrag voor de busreis verminderd met de annuleringskosten, zoals aangegeven in artikel 7.3.
7.3 Partybussen brengt annuleringskosten in rekening en voor vertrek volgens de onderstaande regeling;
7.3a meer dan 28 dagen voor vertrek: 25 procent van de ritprijs;
7.3b 28 tot 14 dagen voor vertrek: 50 procent van de ritprijs;
7.3c 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de ritprijs;
7.3d 7 tot 0 dagen voor vertrek: 100 procent van de ritprijs;
7.4 Bij reserveringen die zijn geplaatst via een extern verkooppunt, dus niet via partybussen.nl, wordt het verschuldigde bedrag verminderd met eventuele reserveringskosten. Onder reserveringskosten wordt ook verstaan: boekingskosten, handlingskosten, administratiekosten.
7.5 De artikelen 7.1 t/m 7.4 gelden alleen in het geval van een open busreis.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Partybussen behoudt zich het recht voor om de reisovereenkomst te wijzigen.
8.2 Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.
8.3 Door Partybussen ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijke verschil zal de reiziger hierover geïnformeerd worden.
8.4 De artikelen 8.2 t/m 8.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.
8.5 Partybussen behoudt ten allen tijde het recht twee of meerdere open busreizen te combineren tot één open busreis.
8.6 Bij het combineren van twee of meerdere open busreizen tot één open busreis zoals genoemd in artikel 8.5 kan Partybussen een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie. Als de hoofdboeker niet akkoord gaat met het overplaatsingsvoorstel zal de resulterende annulering behandeld worden zoals in artikel 5. Als de hoofdboeker wel akkoord gaat met het overplaatsingsvoorstel zullen eventuele annuleringen die daarna door de reiziger worden gedaan behandeld worden zoals in artikel 7.
8.7 De gemaakte keuze bij een overplaatsingsvoorstel is bindend.

Artikel 9: Reisorganisator

9.1 Elke open busreis georganiseerd via Partybussen dient minimaal één reisorganisator te hebben.
9.2 Iedere reisorganisator gaat akkoord met de volgende verantwoordelijkheden bij het organiseren van een busreis:
9.2.1 Reisorganisator dient toezicht te houden bij de uitvoering van de busreis.
9.2.2 Reisorganisator heeft bij het misdragen van één of meer reiziger(s) tijdens de busreis de plicht deze misdragingen te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Partybussen.
9.2.3 Reisorganisator dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
9.3 Mocht de reisorganisator niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.4 Mocht de reisorganisator wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 9.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 9.2 t/m 9.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.
9.6 De reisorganisator heeft tevens een meldingsplicht aan Partybussen tegenover de buschauffeur, mocht deze zich misdragen en/of aanwijsbaar niet houden aan de gemaakte afspraken.
9.7 De meldingsplicht zoals genoemd in artikel 9.6 dient uitgevoerd te worden binnen 48 uur na het moment van constatering.
9.8 De reisorganisator gaat bij organiseren van een open busreis akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
9.8.1 De busreis wordt openbaar gepubliceerd op de website van Partybussen, met als doel het reclame maken voor de busreis om meer reizigers te krijgen.
9.8.2 De reisorganisator krijgt een beloning voor het aantrekken van meer reizigers voor zijn/haar busreis. Deze beloning wordt berekend zoals op de website van Partybussen onder http://www.partybussen.nl/busreis-organiseren staat uitgelegd.

Artikel 10: Hoofdboeker

10.1 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met volgende voorwaarde:
10.1.1 Reisorganisator wordt mogelijk door Partybussen op de hoogte gesteld van de aanmeldingen van hoofdboeker door middel van een reizigerslijst en eventuele andere vormen van communicatie.
10.2 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
10.2.1 Hoofdboeker dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de busreis.
10.2.2 Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze misdragingen ten minste te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Partybussen.
10.2.3 Hoofboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
10.3 Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.4 Mocht de hoofdboeker wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 10.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 10.2 t/m 10.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.

Artikel 11: Reizigerslijst

11.1 De chauffeur van een open busreis zal de reizigerslijst controleren.
11.2 De reizigerslijst wordt tevens gepubliceerd in het account van de reisorganisator.

Artikel 12: Drinkenswaren en etenswaren

12.1 Het is voor reizigers niet toegestaan het volgende mee te nemen:
12.1.1- etenswaren die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen
12.2 Het is voor reizigers van een touringcar toegestaan het volgende mee te nemen:
12.2.1 Drinkenswaren, maximaal twee consumpties (uitgesloten is glaswerk) per persoon.
12.3 Het is voor reizigers van een partybus niet toegestaan het volgende mee te nemen:
12.3.1 Drinkenswaren, deze zijn verkrijgbaar tegen betaling in de partybus.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten over Partybussen, de vervoerder of medereiziger(s) kunnen per email worden ingediend bij Partybussen via het email adres info@partybussen.nl  
13.2 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de busrit ingediend te zijn om beoordeeld te worden.
13.3 Partybussen streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht per email reageren.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 De overeenkomsten gesloten tussen Partybussen en een derde partij worden beheerst door het Nederlands Recht.
14.2 Alle geschillen die alleen door middel van een rechterlijke uitspraak beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin Partybussen gevestigd is.

Artikel 15: Reparatieclause nietigheden

15.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
15.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in artikel 15.1, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
15.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen. 

Artikel 16: Privacy en gebruik klant-/persoonsgegevens

16.1 Partybussen kan de verzamelde persoonsgegevens delen op grond van een gesloten overeenkomst waarvoor de verwerking een noodzakelijke handeling is voor de uitvoering van de overeenkomst. Partybussen verwerkt deze gegevens met de grootste zorg en hetgeen beschreven is in het privacybeleid.

Artikel 17: Persoonlijke eigendommen

17.1 Partybussen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het kwijtraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.